FACULTĂȚI DE MEDICINĂ VETERINARĂ

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI

Facultatea de Medicină Veterinară

 

Adresa: Splaiul Independenței, nr. 105 – sector 5 – cod 050097, Bucureşti

Tel/Fax: 021- 318.04.69 / 021- 318.04.98

Email: info@fmvb.ro; secretariat@fmvb.ro

www.fmvb.ro

Conducerea facultății

Decan: Prof. univ. dr. Gabriel PREDOI

Prodecan: Prof. univ. dr. Manuella MILITARU

Prodecan: Prof. univ. dr. Aneta POP

Prodecan: Conf. univ. dr. Mariana IONIȚĂ

 

 

 

Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti face parte din structura organizatorică a Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti www.usamv.ro.

Educaţia medicală veterinară din ţara noastră a fost influenţată la început de învăţământul medical şi medical veterinar din alte ţări, în principal de cel austro-ungar, apoi din Franţa şi din Germania, unde au urmat studiile cele mai multe dintre cadrele noastre didactice din acel timp şi unde unora dintre ei li s-a acordat titlul de Doctor Honoris Causa sau au fost aleşi să facă parte din Academiile Franceză şi Germană. Necesitatea existenţei specialiştilor în domeniul medical veterinar a fost motivată prin intensificarea creşterii animalelor la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi prin tributul greu impus de bolile difuzibile ale animalelor.

Primele forme de învăţământ veterinar, elementar sau mediu, afiliate învăţământului medical, au fost prevăzute prin diferite dispoziţii legale în 1831(pentru o şcoală veterinară) şi în 1832 (curs de artă veterinară – menţionat în Regulamentul Organic). În 1856, Dr. Carol Davila (de origine franceză), general de armată, medic, a fondat în Bucureşti prima şcoală de medicină din ţările balcanice care avea şi cursuri din domeniul bolilor animalelor – Şcoala pentru învăţătură veterinară.

În 1861 domeniul medicină veterinară a devenit independent, ca Şcoală veterinară, cu un plan de învăţământ propriu.

Din 1990 a început renovarea vechilor clădiri, iar în paralel cu activităţile de restaurare s-au găsit modalităţi de reluare a activităţii didactice în vechea facultate. În condiţii socio-economice grele, campusul facultăţii a continuat să se modernizeze la nivelul standardelor prevăzute de Comunitatea Europeană, pe lângă lucrările de renovare, fiind construite şi alte facilităţi importante – Pavilionul Clinicilor (1997), Spitalul Veterinar (2000). Concomitent s-a realizat optimizarea planului de învăţământ şi a programelor analitice şi au fost diversificate formele de instruire (Şcoala de Studii Postuniversitare, Masterat).

În timp ce se producea a doua strămutare, pe care am considerat-o ca fiind definitivă, încercam să nu ne uităm la locurile dragi pe care le lăsam în urmă şi iată că după o perioadă de Renaştere, astăzi Alma Mater a învăţământului veterinar românesc tăieşte, se dezvoltă, dându-ne tuturor siguranţa veşniciei ei.

 

UNIVERSITATEA DE ŞTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA

Facultatea de Medicină Veterinară

Adresa: Calea Mănăștur 3-5, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, cod 400372

Tel: 040 0264.596.384/192 (secretariat)

Fax: 040 0264 593792

Email: secretariat.medicinaveterinara@usamvcluj.ro

decanatmv@usamvcluj.ro

http://fmv.usamvcluj.ro/

 

Conducerea facultății

Decan: Prof.Univ Dr. Fiț Nicodim

Prodecan: Prof.Univ.dr. Andrei Sanda

Prodecan: Conf.Dr. Peștean Cosmin

Prodecan: Conf.Dr. Gudea Alexandru

Facultatea de Medicină Veterinară Cluj Napoca (FMV) este o instituţie de învăţământ superior de stat, autonomă, cu personalitate juridică şi proprietară a propriului patrimoniu în conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu celelalte acte normative în vigoare, având atribuţii în domeniul învăţământului superior, al cercetării ştiinţifice şi alte activităţi în sprijinul acestora. În consecinţă, în acord cu Carta USAMV Cluj-Napoca, Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca are misiunea didactică, de cercetare ştiinţifică şi transfer tehnologic, promovând excelenţa în domeniul învăţării, cercetării şi inovării pe toată durată vieţii.

Formarea de specialişti în Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca (U.S.A.M.V–Cluj-Napoca), s-a desfăşurat pe linia bunelor tradiţii, asigurând formarea academică a specialiştilor în domeniu Medicină Veterinară şi promovarea învăţământului de licenţă, master, doctorat şi pregătire continuă.

Obiectivele generale ale specializării Medicină Veterinară constau în pregătirea absolvenţilor de liceu din România, CE şi Spaţiul Economic European sau ţări terţe, pentru a se forma ca:
– medici practicieni specializati în patologia animalelor mici şi a celor de rentă;
– epidemiologi, nutritionisti;
– specialişti în domeniul productiei animale, biotehnologii la animale;
– specialişti în controlul produselor de origine animală şi siguranţa alimentelor
– specialişti în domeniul productiei industriale de seruri, reagenţi pentru diagnostic, vaccinuri;
– specialişti în biotehnici aplicate la animale, producţia medicamentelor şi industria agroalimentara;
– specialişti în domeniul productiei de culturi selectionate pentru industria laptelui, industria cărnii şi a concentratelor alimentare,
– specialişti în administraţia locală, regională, naţională, CE etc;
– specialişti care îşi pot desfăşura activitatea în domeniul cercetării-dezvoltării din instituţii adecvate cu profile medical-veterinare.

În scopul continuării drumului către excelenţă în domeniul învăţământului şi al cercetării, pentru a-şi asigura o prezenţă tot mai activă în serviciul societăţii şi economiei, comunitatea academică din Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca va depune toate eforturile pentru:
• inovare şi calitate, atât în activitatea de învăţare/predare cât şi în cea de cercetare;
• o prezenţă activă în lumea academică naţională şi internaţională;
• dezvoltarea comunităţii, astfel încât să fie mereu apreciată ca unul dintre cele mai puternice centre de învăţământ superior şi de cercetare ale ţării, în domeniul medicinii veterinare.

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ “ION IONESCU DE LA BRAD” IAȘI 

Facultatea de Medicină Veterinară

 

Adresa: Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8, 700489, Iaşi, România
Telefon: 0232 219.113
Fax: 0232 219.113
E-mail: secr_vet@uaiasi.ro

http://www.uaiasi.ro/medicina

 

Conducerea facultății:

Decan: Prof. dr. Gheorghe SAVUŢA

Prodecan: Prof. dr. Gheorghe SOLCAN

Prodecan: Prof. dr. Mihai MAREŞ

Asociaţia Studenţilor Veterinari Iaşi (A.S.V.I.)

Site: http://www.uaiasi.ro/asv-iasi

Învăţământul medical veterinar ieşean datează de aproape un secol.

„La începutul secolului XX funcţiona în cadrul Facultăţii de Ştiinţe din Iaşi o catedră de Agricultură, similară catedrei de Chimie agricolă înfiinţată la Facultatea de Ştiinţe din Bucureşti. În 1910, în cadrul acestei catedre se predau: Nutriţia plantelor şi a animalelor agricole, Prepararea vinului şi Lăptăria. La 7 iunie 1911 un grup de profesori format din Haralamb Vasiliu – titularul catedrei de Chimie agricolă, P. Bujor, A. Popovici, şi I. Simionescu, au propus înfiinţarea la Facultatea de Ştiinţe a unei secţii de ştiinţe agricole. 
Cursurile erau repartizate pe o durată de 2 ani în trei grupe. De la 17 mai 1913 secţia de Ştiinţe agricole a avut un regulament propriu de funcţionare, dar în preajma aceluiaşi an era în primejdie să-şi piardă un post de conferenţiar la zootehnie, altul la economie rurală precum şi un post de conferenţiar diurnist la medicina veterinară, posturi suprimate din cauza împrejurărilor excepţionale şi nefavorabile prin care a trecut ţara”.
(Arhivele Statului Bucureşti, Fond. Min. Instr. Dos. 2681/1913, f.189)

Deşi aceste documente atestă practici veterinare universitare încă de la începutul secolului XX sub cupola academică a tărâmurilor ieşene, abia peste şase decenii se materializează concret acest deziderat.

Facultatea de Medicină Veterinară a fost înfiinţată în 1961, asigurându-i-se la acea perioadă, o baza materială ultramodernă în care îşi desfăşurau activitatea personalităţi marcante ale învăţământului veterinar superior românesc.

Până în 1974, Facultatea funcţionează ca unitate individuală din cadrul Institutului Agronomic Iasi, are o durată de 5 ani şi disciplinele structuate în 4 catedre.

În 1974 se uneşte cu Facultatea de Zootehnie şi este transformată în secţia de Medicină Veterinară a Facultăţii de Zootehnie şi Medicină Veterinară.

În anul 1986, dupa o nouă organizare, Facultatea se regăseşte în cadrul Facultăţii de Agronomie sub titulatura de Catedra de Medicină Veterinară.

Începând cu anul 1990, Facultatea revine la denumirea firească de Facultatea de Medicină Veterinară, organizată pe principiile învăţământului medical veterinar modern, în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară.

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI “MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN TIMIȘOARA

Facultatea de Medicină Veterinară

Președinte: Costea Ana Irina

Adresă: Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8, 700489, Iași, România

Telefon: 0040 787890703

 

 

Asociaţia Studenţilor Veterinari Iaşi (A.S.V.I.), cu sediul în cadrul Facultăţii de Medicină Veterinară din Iaşi, există încă din anul 1990, având o formă legală începând cu 25.03.1992 în urma sentinţei judecătoreşti emise de Judecătoria Iaşi.

Asociaţia Studenţilor Veterinari Iaşi este afiliata la I.V.S.A. (International Veterinary Students’ Association) din 10 mai 1991, iar începând cu această dată membri din cadrul A.S.V. Iaşi au participat la congresele internaţionale organizate de către I.V.S.A. ocazie cu care au format legături cu alte asociaţii ale studenţilor veterinari afiliaţi I.V.S.A.

IVSA Iaşi reprezintă (în limba română): 
I = Implicare 
V = Viziune 
S = Seriozitate 
A = Atitudine 

Iar membrii nu sunt produsul unei simple coincidenţe, ci a unor credinţe şi valori pe care le împărtăşim cu toţii. Mai mult decât un grup, IVSA Iasi este o echipă: împreună la distracţie, studiu, muncă … Toate acestea vor contribui la transformarea noastră din prieteni şi colegi în ceea ce ne-am ales să devenim: medici veterinari de succes.

Oportunităţi de schimburi de studenţi la nivel naţional şi internaţional: 
– excursii la alte facultăţi pentru membri; 
– cazare asigurată; 
– vizitarea şcolilor de medicină veterinară şi ale obiectivelor turistice din acel oraş.

Congrese si simpozioane: 
– congrese şi simpozioane la care participă delegaţi din toate asociaţiile IVSA din lume pentru a discuta probleme legate de domeniul sanitar-veterinar, precum şi de activitaţile asociaţiilor membre; 
– programele cuprind activităţi culturale, ştiinţifice şi, de asemenea, activităţi de divertisment.

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

Facultatea de Medicină Veterinară

 

Adresa: B-dul Basarabia nr. 256, Sector 3, Bucureşti

Telefon: 021 24215 76

Email: ushmedvet@spiruharet.ro

Web: https://mvet.spiruharet.ro/

 

Conducerea facultății

Decan: Prof.univ.dr. Turcu Dănuț

Consiliul Facultății:

Conf.univ.dr. Pârvu Monica

Lector univ.dr. Băcescu Bogdan

Facultatea de Medicină Veterinară a fost organizată în cadrul Universităţii ,,SpiruHaret” şi autorizată să funcţioneze ca unitate de învăţământ superior prin H.G. 568/1995. În anul 2002, aceasta a fost acreditată prin H.G.944/2002 şi reconfirmată prin H.G. 140/2017. Facultatea poate să înscrie 50 de studenți în fiecare an.
Facultatea de Medicină Veterinară are o durată a ciclului de învăţământ de 6 ani (licență și master inclus), conform H.G. 1477/2003 – învăţământ de zi, care răspunde pe deplin cerinţelor Directivei CE 36/2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale. Fiecare an de studiu este prevăzut cu 60 de credite, iar numărul total de credite transferabile conform Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS) este de 360.

Obiectivul principal al Programului de studii de licență, constă în formarea de medici veterinari care să activeze ca specialisti în domeniile:
– apărării sănătății animalelor,
– igienei alimentelor de origine animală și al sănătății publice,
– cercetarea științifică,
– asistența medicală veterinară,
– specialist sau manager în unități de profil medical-veterinar și zootehnie,
– inspecția sanitară-veterinară,
– specialist în combaterea infecundității la animale,
– farmacie și marketing farmaceutic veterinar.

Facultatea dispune de laboratoare pentru lucrările practice ale studenţilor, un laborator de cercetare pentru activitatea ştiinţifică a cadrelor didactice și a cercurilor ştiinţifice studenţeşti, de Clinici veterinare universitare pentru animale de companie și pentru animale de renta. Desfășurarea activităților clinice, a lucrărilor practice pentru inspecția și expertiza produselor de origine animală și stagiile de practică de specialitate ale studenților, se realizează în CSV-uri, ferme, abatoare, unități de procesare a cărnii, laptelui, mierii, peștelui etc., pentru care sunt încheiate contracte de colaborare (peste 40 de agenți economici).
La absolvirea facultăţii, tinerii obţin titlul de doctor medic veterinar.